Podmienky použitia internetových stránok

Vitajte na internetových stránkach spoločnosti CM Trade Via s.r.o. výhradného dovozcu produktov WINIX pre Českú republiku a Slovensko. Internetové stránky na doméne winix.cz a cisticky-winix.sk prevádzkuje spoločnosť CM Trade Via s.r.o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom Brne, oddiel C, vložka 29176, IČO: 25510681, so sídlom, Jundrovská 618/31, Brno 624 00.

V celom dokumente sa výrazy „my“, „náš“, „naše“ vzťahujú na spoločnosť CM Trade Via s.r.o., a „vy“, „váš“, „vaše“ sa vzťahuje na každého, kto tieto stránky navštívi a/alebo použije.

 1. Podmienky použitia

  Všetok obsah zverejnený na internetových stránkach je chránený autorským právom © 2024 spoločnosti CM Trade Via s.r.o.

  Vstupom na internetové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len „podmienky“) a zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov „cookies“. Pred tým, než začnete internetové stránky používať, si, prosím, prečítajte tieto podmienky.

  AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, OPUSŤTE, PROSÍM, IHNEĎ TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

 2. Autorské právo

  Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., realizuje tieto stránky s cieľom podpory predaja a pre informácie, vzdelanie a komunikáciu. Materiály zobrazené na týchto stránkach môžete využívať iba na nekomerčné, osobné účely, no za predpokladu, že zachováte všetky autorské práva a budete sa riadiť všetkými oznámeniami o vlastníckych právach v týchto materiáloch uvedenými. Nesmiete obsah týchto stránok upravovať, kopírovať, prenášať, zobrazovať, publikovať, reprodukovať, pozmeňovať, vytvárať odvodené práce, prevádzať alebo predávať ani nesmiete tento obsah používať na verejné alebo obchodné účely bez písomného súhlasu spoločnosti CM Trade Via s.r.o.

 3. Presnosť stránok

  Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., vyvíja primerané úsilie na to, aby na stránkach boli uvedené presné a aktuálne informácie; napriek tomu však spoločnosť CM Trade Via s.r.o., neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o ich presnosť. Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia na týchto stránkach.

 4. Zodpovednosť za použitie stránok

  Používanie a prezeranie stránok je na vaše nebezpečenstvo. Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., jej konatelia, zamestnanci, spriaznené osoby ani žiadna iná osoba podieľajúca sa na vytváraní, produkcii alebo zverejňovaní týchto stránok nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame ani nadmerné škody vyplývajúce z vášho prístupu ku stránkam alebo z ich používania. Bez obmedzení vyššie uvedeného sú vám všetky informácie na týchto stránkach poskytované aktuálne, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNE, ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, NAJMÄ BEZ KONKLUDENTNÝCH ZÁRUK ICH OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ALEBO PORUŠENIA AKÝCHKOĽVEK PRÁV. Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za žiadne škody alebo vírusy, ktoré vám môžu vzniknúť alebo ktoré sa môžu objaviť na vašom počítačovom vybavení alebo inom majetku z dôvodu vášho prístupu k týmto stránkam, ich používania alebo prezerania, prípadne z dôvodu vášho sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrazových materiálov alebo videonahrávok z týchto stránok.

 5. Použitie obrázkov

  Všetky obrazové materiály produktov, ľudí alebo miest zobrazených na týchto stránkach sú buď majetkom spoločnosti CM Trade Via s.r.o., alebo sú použité so zvolením ich vlastníka. Pre akékoľvek použitie týchto materiálov nemáte oprávnenie, pokiaľ nezískate od ich vlastníka písomný súhlas.

 6. Odkazy

  Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., neskúmala podrobne všetky internetové stránky spojené odkazom s týmito stránkami a nezodpovedá za ich obsah.

 7. Prevádzka internetových stránok

  Môžeme doplňovať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzku internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne tieto podmienky meniť. Odporúčame vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne zoznamovať a ak nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, ihneď, prosím, internetové stránky opusťte.

 8. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

  Rešpektujeme vaše právo na ochranu súkromia. Naše stránky je možné za normálnych okolností navštevovať bez nutnosti poskytovania vašich osobných údajov.

  Podrobnosti o rozsahu spracúvaných údajov sú popísané v samostatnom dokumente zásady ochrany osobných údajov.

 9. Zaobchádzanie s vloženým dátami

  Akýkoľvek oznam alebo materiál, ktorý zašlete elektronickou poštou alebo inak na stránky, sa bude pokladať za nedôverný a otvorený. Všetko, čo na stránky prenesiete alebo zašlete, sa stane majetkom spoločnosť CM Trade Via s.r.o., a môže byť používané na akýkoľvek účel vrátane oznamu, reprodukcie, prenosu, propagácie a zverejnenia. Navyše môže spoločnosť CM Trade Via s.r.o., voľne používať na akékoľvek účely všetky vynálezy, nápady, umelecké diela, návrhy a koncepcie, ktoré zašlete na tieto webové stránky. Za žiadne také využitie nebude strane, ktorá informáciu poskytla, uhradená žiadna kompenzácia. Poskytnutím informácie tiež zaručujete, že vlastníte predložený materiál alebo obsah a jeho použitím neporuší spoločnosť CM Trade Via s.r.o., žiadne práva tretích strán.

 10. Nepovolené použitie internetových stránok

  Nesmiete robiť žiadne úkony, o ktorých sa spoločnosť CM Trade Via s.r.o., domnieva na základe svojho primeraného uváženia, že sú nevhodné či nezákonné. Toto sa týka použitia týchto internetových stránok na hanobenie alebo pošpinenie dobrého mena spoločnosti CM Trade Via s.r.o. Je tiež zakázané nahrávanie súborov, ktoré obsahujú vírusy a môžu poškodiť majetok spoločnosti CM Trade Via s.r.o. Ďalej sa zakazuje zverejnenie alebo nahrávanie akýchkoľvek neautorizovaných materiálov na tieto stránky vrátane tých, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemnosti, ujmu alebo hanobenie spoločnosti CM Trade Via s.r.o., alebo by mohli byť považované za nactiutŕhanie, rasizmus, neslušnosť, vyhrážky, pornografiu či iné protiprávne konanie.

 11. Určenie internetových stránok

  Výrobky a informácie ponúkané na týchto stránkach sú určené výhradne pre používateľov alebo zákazníkov v Českej republike a na Slovensku. Spoločnosť CM Trade Via s.r.o., vyhlasuje, že obsah týchto stránok nie je vhodný pre iné trhy.

Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien a opráv týchto podmienok.

Copyright © Spoločnosť CM Trade Via s.r.o.
Brno 1. marca 2024