Obchodní podmínky

Služba "Winix 3 roky záruka"

 • Služba "Winix 3 roky záruka" je poskytována na zařízení pro úpravu vzduchu značky Winix dováženého a distribuovaného společností CM Trade Via s.r.o. (se sídlem v Brně, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČO: 25510681, DIČ: CZ25510681), dostupného v síti autorizovaných prodejců. O tom, že může využít službu "Winix 3 roky záruka", je kupující vždy informován tak, že prodejce uvede tuto informaci přímo u produktu.
 • Služba "Winix 3 roky záruka" se poskytuje nad rámec zákonné záruky 24 měsíců a lze ji uplatnit v období od 25. měsíce od data zakoupení zboží u prodejce do posledního dne 36. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.
 • Služba "Winix 3 roky záruka" nepodléhá podmínkám záruční doby dle občanského zákoníku, ale řídí se obchodními podmínkami "Winix 3 roky záruka", které jsou dostupné z internetových stránek www.winix.cz.
 • Nestanovují-li tyto obchodní podmínky jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku o právech z vadného plnění. Pro účely "Winix 3 roky záruka" se výslovně neuplatní analogie § 1924, 2169, 1832, 2171 a 1922 odst. 2.
 • "Winix 3 roky záruka" se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající. Službu "Winix 3 roky záruka" lze uplatnit pouze tehdy, když výrobek zakoupí spotřebitel (dle definice § 419 občanského zákoníku).
 • Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněn tím, že zákazník tuto službu aktivuje na webových stránkách www.winix.cz v sekci Podpora.
 • Aktivaci služby "Winix 3 roky záruka" provede zákazník na webových stránkách www.winix.cz tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář k registraci služby "Winix 3 roky záruka". Informace uvedené v tomto formuláři se uloží do databáze a zákazník obdrží potvrzovací e-mail s registračním číslem záruky, který si vytiskne.
 • Při uplatnění a řešení reklamace v rámci služby "Winix 3 roky záruka" je nutné předložit registrační číslo záruky (nebo vytištěný registrační e-mail) spolu s prodejním dokladem. Pokud zákazník registrační číslo záruky dokazující aktivaci služby "Winix 3 roky záruka" u reklamace nepředloží, nemůže službu "Winix 3 roky záruka" využít.
 • Aktivace služby musí být na webových stránkách www.winix.cz provedena nejpozději v termínu do 30 dnů od zakoupení zboží. Rozhodným datem nákupu je datum vystavení prodejního dokladu.

Řešení reklamace – uplatnění služby "Winix 3 roky záruka"

 • Po uplynutí lhůty 24 měsíců je pro vyřízení reklamace s uplatněním záruky v rámci služby "Winix 3 roky záruka" nutné, aby zákazník doručil reklamovaný výrobek poštou servisnímu středisku společnosti CM Trade Via s.r.o., spolu s přiloženým registračním číslem záruky nebo tištěnou verzí potvrzovacího e-mailu s registračním číslem záruky, který zákazník získal při registraci "Winix 3 roky záruka" a s řádným prodejním dokladem k výrobku. Bližší informace ohledně reklamací vám poskytne servisní středisko na tel. čísle +420 549 274 164 nebo na e-mailové adrese info@cm-trade.cz.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace "Winix 3 roky záruka" je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo na to, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
 • CM Trade Via s.r.o., si vyhrazuje právo na to, že určí servis pro případnou opravu reklamovaného výrobku.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si CM Trade Via s.r.o., v průběhu platnosti služby "Winix 3 roky záruka" vyhrazuje právo vyřešit reklamaci v případě neopravitelnosti zboží tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných nebo lepších technických parametrů, které nabídne CM Trade Via s.r.o., z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba "Winix 3 roky záruka" zaniká bez jakýchkoli dalších nároků zákazníka.
 • V případě, že zákazník bude uplatňovat svá práva ze služby "Winix 3 roky záruka" v době, kdy dojde ke zrušení či zániku služby "Winix 3 roky záruka" (tím se myslí, že tato služba již nebude nadále poskytována), a zákazníkovi v rámci jeho práv ze služby "Winix 3 roky záruka" vznikne nárok na výměnu věci, bude zákazníkovi nový výrobek poskytnut, nicméně bez služby "Winix 3 roky záruka".

Reklamaci nelze uplatnit, pokud je závada způsobena:

 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Vlivem neodvratné události (např. živelní pohromy)
 • Spojením nebo použitím výrobku s neoriginálním příslušenstvím
 • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle občanského zákoníku

Další podmínky ujednání

 • Aktivací služby "Winix 3 roky záruka" zákazník souhlasí s obchodními podmínkami služby "Winix 3 roky záruka" a také se zpracováním všech údajů, které uvedl při registraci. Tyto údaje společnost CM Trade Via s.r.o. využije při uplatnění služby "Winix 3 roky záruka" a pro účely marketingu (zasílání obchodních nabídek), dopravy zboží a řešení reklamací.
 • Zákazník má právo na kontrolu svých osobních údajů, na jejich změnu či opravení.
 • Souhlas se zpracováním všech údajů lze vypovědět písemnou formou, prokazatelně doručenou do sídla společnosti CM Trade Via s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00, Brno, Česká republika.
 • Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to za účelem dopravy zboží, zajištění řešení reklamací a rozesílání obchodních sdělení.
 • Služba "Winix 3 roky záruka" neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.
 • "Winix 3 roky záruka" se nevztahuje na spotřební materiál.
 • Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek služby "Winix 3 roky záruka" si společnost CM Trade Via s.r.o., vyhrazuje právo považovat "Winix 3 roky záruka" za neplatnou, a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku po předchozí domluvě se zákazníkem odstraněna jen za úplatu.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 10. 2017. Společnost CM Trade Via s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Zásady ochrany osobních údajů