Podmínky užití
internetových stránek WINIX

Vítejte na internetových stránkách společnosti CM Trade Via s.r.o. Internetové stránky na doméně winix.cz provozuje společnost CM Trade Via s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29176, IČ: 25510681, se sídlem, Jundrovská 618/31, Brno, PSČ 624 00.

V celém dokumentu se výrazy „my“, „náš“, „naše“ vztahují k společnosti CM Trade Via s.r.o. a „vy“, „váš“, „vaše“ se vztahuje na každého, kdo tyto stránky navštíví a/nebo užije.

 1. Podmínky užití

  Veškerý obsah zveřejněný na internetových stránkách je chráněn autorským právem © 2024 společnosti CM Trade Via s.r.o.

  Vstupem na internetové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami (dále jen „podmínky“) a zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů „cookies“. Předtím, než začnete internetové stránky používat, si prosím přečtěte tyto podmínky.

  NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI, OPUSŤTE PROSÍM IHNED TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY.

 2. Autorské právo

  Společnost CM Trade Via s.r.o. realizuje tyto stránky za účelem podpory prodeje a pro informace, vzdělání a komunikaci. Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit všemi sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nesmíte obsah těchto stránek upravovat, kopírovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, reprodukovat, pozměňovat, vytvářet odvozené práce, převádět nebo prodávat ani nesmíte tento obsah užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez písemného souhlasu společnosti CM Trade Via s.r.o.

 3. Přesnost stránek

  Společnost CM Trade Via s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost CM Trade Via s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost. Společnost CM Trade Via s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za chyby nebo opomenutí na těchto stránkách.

 4. Zodpovědnost za použití stránek

  Užívání a prohlížení stránek je na vaše nebezpečí. Společnost CM Trade Via s.r.o., její jednatelé, zaměstnanci, spřízněné osoby ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování těchto stránek nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám nebo z jejich užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou vám všechny informace na těchto stránkách poskytovány aktuálně, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA BEZ KONKLUDENTÍCH ZÁRUK JEJICH OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV PRÁV. Společnost CM Trade Via s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu vašeho přístupu k těmto stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu vašeho stahování jakýchkoliv materiálů, dat, textů, obrazových materiálů nebo videonahrávek z těchto stránek.

 5. Použití obrázků

  Veškeré obrazové materiály produktů, lidí nebo míst zobrazených na těchto stránkách jsou buď majetkem společnosti CM Trade Via s.r.o. nebo jsou užity se svolením jejich vlastníka. Pro jakékoliv užití těchto materiálů nemáte oprávnění, pokud nezískáte od jejich vlastníka písemný souhlas.

 6. Odkazy

  Společnost CM Trade Via s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s těmito stránkami a neodpovídá za jejich obsah.

 7. Provoz internetových stránek

  Můžeme doplňovat, upravovat, aktualizovat nebo ukončit provoz internetových stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně tyto podmínky měnit. Doporučujeme vám proto se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, ihned prosím internetové stránky opusťte.

 8. Zacházení s osobními údaji

  Respektujeme vaše právo na ochranu soukromí. Naše stránky lze za normálních okolností navštěvovat bez nutnosti poskytování vašich osobních údajů.

  Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů jsou popsány v samostatném dokumentu zásady ochrany osobních údajů.

 9. Zacházení s vnesenými daty

  Jakékoliv sdělení nebo materiál, který zašlete elektronickou poštou nebo jinak na stránky, bude pokládán za nedůvěrný a otevřený. Vše, co na stránky přenesete nebo zašlete, se stane majetkem společnosti CM Trade Via s.r.o. a může být používáno pro jakýkoliv účel včetně sdělení, reprodukce, přenosu, propagace a zveřejnění. Navíc může společnost CM Trade Via s.r.o. volně používat pro jakékoliv účely veškeré vynálezy, nápady, umělecká díla, návrhy a koncepce, které zašlete na tyto webové stránky. Za žádné takové využití nebude straně, která informaci poskytla, uhrazena žádná kompenzace. Poskytnutím informace též zaručujete, že vlastníte předložený materiál nebo obsah a jeho použitím neporuší společnost CM Trade Via s.r.o. žádná práva třetích stran.

 10. Nepovolené použití internetových stránek

  Nesmíte provádět žádné úkony, o kterých se společnost CM Trade Via s.r.o. domnívá na základě svého přiměřeného uvážení, že jsou nevhodné či nezákonné. Toto se týká použití těchto internetových stránek k hanobení nebo pošpinění dobrého jména společnosti CM Trade Via s.r.o. Je také zakázáno nahrávání souborů, které obsahují viry a mohou poškodit majetek společnosti CM Trade Via s.r.o. Dále se zakazuje zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na tyto stránky včetně těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu nebo hanobení společnosti CM Trade Via s.r.o., nebo by mohly být považovány za nactiutrhání, rasismus, neslušnost, výhružky, pornografii či jiné protiprávní jednání.

 11. Určení internetových stránek

  Výrobky a informace nabízené na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro uživatele nebo zákazníky v České republice a na Slovensku. Společnost CM Trade Via s.r.o. prohlašuje, že obsah těchto stránek není vhodný pro jiné trhy.

Vyhrazujeme si právo na provedení jakýchkoliv změn a oprav těchto podmínek.

Copyright © Společnost CM Trade Via s.r.o.
Brno, 1. března 2024